Beleid toeslagverlening

Het bestuur van het fonds beziet jaarlijks of de pensioen(uitkering)en per 1 juli verhoogd kunnen worden. Een verhoging (indexatie) kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is volgens het beleidskader van het pensioenfonds. De financiële positie van ons pensioenfonds is te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan of het fonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen en wordt berekend door de bezittingen van het fonds te delen door de verplichtingen. Zijn er evenveel bezittingen als verplichtingen, dan is de dekkingsgraad 100%.

De dekkingsgraad kan op diverse manieren worden berekend, afhankelijk van de rente die wordt gebruikt. De dekkingsgraad op marktwaarde (DG-MW) is de dekkingsgraad die wordt berekend op basis van de actuele, echte  marktrente. Het gebruik van de actuele rente geeft het beste beeld van de werkelijke financiële positie van het fonds. Daarom gebruiken wij deze dekkingsgraad bij het financiële beleid (beleidskader). Deze dekkingsgraad moet tenminste 125,0% zijn om een (gedeelte van de) verhoging te kunnen toekennen. Maar ook dan is de verhoging van het pensioen niet gegarandeerd. 

Voor het verhogen van de pensioenen is geen reserve gevormd en er wordt geen premie voor betaald. Het is geen garantie.

Wanneer is verhoging van het pensioen mogelijk?

Gedeeltelijke verhoging kan bij een marktwaarde dekkingsgraad van 125,0%; volledige toeslagverlening kan bij 130,0%. Peildatum is in principe 31 maart maar het bestuur kijkt bij de beoordeling of de financiële positie goed genoeg is voor een toeslagverlening (verhoging) ook naar de ontwikkeling van de marktwaarde dekkingsgraad in de omliggende maanden.

Dekkingsgraad op basis van marktwaarde is:

Richtlijn: Uw pensioen wordt (per 1 juli):

Lager dan 125%

niet verhoogd

tussen 125% en 130%

verhoogd met een deel (50%) van de prijsontwikkeling

130% of hoger

verhoogd met de volledige prijsontwikkeling

Het voorgaande is het beleid dat het pensioenfonds hanteert voor toeslagverlening. Het pensioenfonds mag niet eerder of meer toeslag verlenen dan op grond van de wettelijke regels is toegestaan. De toeslagverlening op basis van het eigen beleid zal dus altijd getoetst worden aan de wet (dit kan dus mogelijk leiden tot een lagere toeslagverlening dan op grond van het eigen beleid).

Waarom dit beleid?

De groep aan wie al pensioen wordt uitbetaald, is  kleiner dan de groep die nu nog pensioen opbouwt, of heeft opgebouwd. Hiermee zijn we een relatief ‘jong’ fonds. De impact van een verhoging lijkt dan klein, maar is dat niet, omdat ook de nog niet ingegane pensioenaanspraken verhoogd zouden worden bij een toeslagverlening. Ons fonds moet niet alleen nu voldoende financiële middelen hebben om de pensioenen uit te keren, maar ook als de huidige (oud)-deelnemers met pensioen gaan. Daarom is ons fonds prudent met het verhogen van de opgebouwde rechten.

Welke maatstaf wordt gebruikt bij de verhoging?

Vanaf 1 januari 2023 geldt dezelfde maatstaf voor alle deelnemers. Een eventuele verhoging (toeslagverlening) wordt voor zowel de actieve deelnemers als de gewezen deelnemers en gepensioneerden (niet-actieven) gebaseerd op de algemene prijsstijging; hierbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van het (afgeleide) consumentenprijsindexcijfer in de periode april-april voorafgaand aan de verhoging (toeslagverlening) per 1 juli. Deze maatstaf is vastgesteld door de CAO-partners en vastgelegd in het Pensioenreglement.

Tot 1 januari 2023 was er een verschil in maatstaf (ambitie) tussen actieven en niet-actieven. Voor de actieven (MSD-werknemers) werd een eventuele verhoging (toeslagverlening) gebaseerd op de (algemene component van de) loonstijging bij MSD: hierbij werd gekeken naar de periode 1 april t/m 31 maart voorafgaand aan de verhoging (toeslagverlening) per 1 juli.

Meer informatie

Voor meer informatie over toeslagverlening kijk je op deze website bij Verhoging pensioen voor deelnemers, oud-deelnemers of gepensioneerden. Op onze website vind je ook het overzicht verleende toeslagen. Verder vind je op onze website ook meer informatie over de actuele financiële positie van ons fonds en het beleidskader.