Hoeveel krijg je?

Verhoging pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom ook elk jaar je opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat je pensioen zijn waarde houdt en wordt uitgedrukt in een percentage.

Wanneer krijg je een reguliere verhoging?

Ons fonds heeft als ambitie jaarlijks per 1 juli je pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling (de ontwikkeling van het afgeleide consumentenprijsindexcijfer van april tot april). Je hebt niet automatisch recht op een verhoging. Voor het verhogen van de pensioenen heeft Pensioenfonds MSD geen reserve gevormd en er wordt geen premie voor betaald. We kunnen dus niet garanderen dat jouw opgebouwd pensioen elk jaar verhoogd wordt of dat eventuele in het verleden gemiste verhogingen ingehaald worden.

Het bestuur kijkt bij de jaarlijkse beoordeling van de toeslagverlening onder andere naar de financiële positie van het fonds op basis van het eigen beleidskader. Dat is gebaseerd op de marktwaarde dekkingsgraad. Alleen als deze dekkingsgraad hoger is dan 125% kunnen de pensioenen verhoogd worden. Het bestuur kan hiervan afwijken indien er naar de mening van het bestuur sprake is van bijzondere omstandigheden of ontwikkelingen. Of wanneer een besluit op basis van het beleidskader door deze bijzondere omstandigheden of ontwikkelingen niet meer evenwichtig is.

Daarnaast moet het bestuur zich ook houden aan het wettelijk kader: mogelijk mag er op basis van de wetgeving minder toeslag of minder extra (inhaal)toeslag worden verleend dan op basis van het eigen fondsbeleid. Meer informatie over de dekkingsgraad en het beleidskader van ons fonds kun je vinden bij financiële positie en beleidskader.

De reguliere jaarlijkse verhoging in de afgelopen jaren

De laatste vijf jaar hebben de deelnemers de volgende reguliere toeslagen ontvangen:

Per:

Verhoging:

Ambitie*:

De prijzen stegen toen met**:

1 juli 2023 5,0% 5,0% 3,93%
1 juli 2022 2,2% 2,2% 9,98%
1 juli 2021 2,0% 2,0% 2,67%
1 juli 2020 0% 2,0% 1,27%
1 juli 2019 0% 1,50% 2,63%

Hier staat een overzicht van de afgelopen 10 jaar.

*) De ambitie (maatstaf) voor toeslagverlening aan de actieven is vanaf 1 januari 2023 gewijzigd. Vanaf 2023 is dit de prijsontwikkeling (afgeleide CPI tussen april-april). Tot 2023 was dit de (algemene component van) de loonontwikkeling bij MSD (tussen april-april).
**) Het betreft een prijsstijging van 1 januari t/m 31 december.

Verhoging arbeidsongeschiktheidspensioen

Ben je arbeidsongeschikt? Dan wordt je pensioen op een andere manier verhoogd.

Wanneer krijg je een extra verhoging (inhalen van eventuele eerder gemiste toeslagen)?

In het verleden is het niet altijd mogelijk geweest om per 1 juli een volledige of gedeeltelijke toeslag te verlenen omdat de financiële positie van het fonds toen niet goed genoeg was. Hierdoor hebben veel deelnemers een indexatieachterstand opgelopen. Wettelijk hoeft gemiste indexatie niet ingehaald te worden, maar het fonds heeft de intentie om dat wel te doen als de financiële positie hiervoor weer goed genoeg is. Daarom heeft het fonds de indexatieachterstand (het bedrag van de gemiste toeslagen) vanaf 2009 op individueel niveau laten bijhouden.

Volgens het beleidskader is er de mogelijkheid om een extra (inhaal)toeslag toe te kennen indien de marktwaarde dekkingsgraad na de reguliere toeslagverlening 145% of hoger is. Het fonds moet daarnaast ook rekening houden met het wettelijk kader.

Een eventuele extra (inhaal) toeslag is voor iedereen anders omdat deze wordt gegeven over het individuele totaalbedrag van de in het verleden gemiste toeslagen. De ene deelnemer heeft immers in het verleden meer of minder indexaties gemist dan de andere deelnemer; bijvoorbeeld omdat deze deelnemer langer – of juist minder lang – in dienst is. Het deel van de individuele toeslagachterstand dat wordt ingehaald is wel voor iedereen gelijk.

Hoeveel is er ingehaald in de afgelopen jaren

Per 1 juli 2023 werd voor de eerste keer ingehaald en wel 18% van het individuele totaalbedrag van de eerder gemiste toeslagen.
Let op: deze 18% is dus géén extra procentuele toeslagverlening over het opgebouwde pensioen.