Beleggingsbeleid

Ons fonds streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor jou te regelen. Dat doet het fonds door de pensioenpremie te beleggen. Dit gebeurt zo goed en zorgvuldig mogelijk.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet beleggen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. De pensioenen zouden veel lager uitvallen of deelnemers zouden meer pensioenpremie moeten betalen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur beslist elk jaar over hoe belegd gaat worden en met welke soorten beleggingen. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsplan. Het bestuur kijkt hierbij naar studies en adviezen van interne en externe adviseurs. Daarna voert het bestuur het beleggingsbeleid uit volgens dit plan.

Uitvoering

Externe vermogensbeheerders zijn namens ons fonds verantwoordelijk voor de uitvoering van de beleggingen. Dit zijn:

  • Robeco Institutional Asset Management B.V.
  • Merck CCF Fund
  • Merck GFI Fund

Ons fonds heeft contracten afgesloten met deze vermogensbeheerders en controleert of zij zich aan de afspraken houden.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten.

Kosten

Wij beleggen op twee manieren: actief en passief. Bij passief beleggen volgt de fondsmanager de benchmark. Voor het passieve deel (ruim 70% van de portefeuille) zijn de beheerskosten laag. Er zijn wel kosten voor aan- en verkooptransacties om de portefeuille te managen. Voor het actieve deel zoekt de fondsmanager actief naar een zo hoog mogelijk rendement en hier zijn hogere kosten aan verbonden vergeleken met passief beleggen.

Het bestuur kiest bewust voor een zekere concentratie. Alle partijen moeten gecontroleerd worden en naarmate de spreiding hoger is, betaal je relatief meer beheerskosten. Om die reden kiezen wij meer voor concentratie.

Beleggingsmix

Vanaf 1 januari 2014 is de beleggingsmix onafhankelijk van de hoogte van de dekkingsgraad vastgesteld. 52,2% wordt belegd in vastrentende waarden en 47,5% in aandelen. De renteafdekking is 65% van de nominale pensioenverplichtingen. Het afdekken van het renterisico is bedoeld om rentedalingen op de korte termijn op te vangen.

Verantwoord beleggen: stapsgewijze invoering ESG en duurzaam beleggen

Het fonds wil binnen de vastgestelde risicohouding zo veel mogelijk rendement maken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houden wij uiteraard rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het bestuur heeft een positieve grondhouding ten aanzien van het inpassen van ecologische, sociale en governance criteria (ESG) in het beleggingsbeleid. In het ESG-beleid van het fonds is vastgelegd op welke manier het fonds in zijn beleggingsbeleid rekening kan en wil houden met ESG.

In het SFDR- en Taxonomie-document wordt op grond van de Europese verordening Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de EU-Taxonomieverordening informatie verstrekt over de duurzaamheid van beleggingen. Ondanks de in dit SFDR-document, conform wettelijk voorschrift, opgenomen bepaling, is Stichting Pensioenfonds MSD, bezig met een verdere stapsgewijze implementatie van ESG en duurzaam beleggen. Dit in navolging van de duurzaamheidsprogramma’s van MSD als onderneming. In het jaarverslag van het pensioenfonds is hierover een toelichting opgenomen (zie het bestuursverslag, paragraaf Beleggingen, Maatschappelijk verantwoord beleggen en Stapsgewijze invoering ESG en duurzaam beleggen bij het Pensioenfonds).

In het document Transparantie en aandeelhoudersbetrokkenheid wordt informatie verstrekt over het gevoerde beleggingsbeleid inclusief stemgedrag en betrokkenheidsbeleid van de vermogensbeheerders.