ESG en duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord beleggen: ESG en duurzaamheid

Stichting Pensioenfonds MSD houdt op dit moment bij zijn beleggingsbeslissingen nog geen rekening met ongunstige effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren. Ook wel ecologische, sociale en governance (ESG) factoren genoemd. De reden hiervoor is dat het fonds de rapportageverplichting op dit moment te complex, te arbeidsintensief en te kostbaar vindt.

Hieronder vindt u meer informatie.

Stapsgewijze invoering ESG en duurzaam beleggen

Het fonds wil binnen de vastgestelde risicohouding zo veel mogelijk rendement maken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houden wij uiteraard zo veel als mogelijk rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het bestuur heeft ecologische, sociale en governance criteria (ESG) factoren nog niet volledig ingevoerd in het beleggingsbeleid omdat het de rapportageverplichting op dit moment nog te complex, arbeidsintensief en kostbaar vindt. De ESG-aspecten in het beleggingsbeleid worden op dit moment met name vanuit het oogpunt van risicomanagement geïmplementeerd.

Documenten met informatie over ESG en duurzaamheid

In het ESG-beleid van het fonds is vastgelegd op welke manier het fonds in zijn beleggingsbeleid rekening kan en wil houden met ESG.

In het SFDR- en Taxonomie-document wordt op grond van de Europese verordening Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de EU-Taxonomieverordening informatie verstrekt over de duurzaamheid van beleggingen. De MSD-pensioenregelingen zijn gecategoriseerd als een “overig” product. Dit is een product dat niet als duurzaam wordt gepromoot.
Ondanks de in dit SFDR-document, conform wettelijk voorschrift, opgenomen bepaling dat de beleggingsportefeuille geen rekening houdt met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten, is Stichting Pensioenfonds MSD, bezig met een verdere stapsgewijze implementatie van ESG en duurzaam beleggen. Dit in navolging van de duurzaamheidsprogramma’s van MSD als onderneming. In het jaarverslag van het pensioenfonds is hierover een toelichting opgenomen (zie het bestuursverslag, paragraaf Beleggingen, Maatschappelijk verantwoord beleggen en stapsgewijze invoering ESG en duurzaam beleggen bij het Pensioenfonds).

In het document Transparantie en aandeelhoudersbetrokkenheid wordt informatie verstrekt over het gevoerde beleggingsbeleid inclusief stemgedrag en betrokkenheidsbeleid van de vermogensbeheerders.