Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Heb je een vraag over je pensioen of zaken rondom je pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of je vraag al door ons beantwoord is. Staat je vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Inhaalindexatie

 • Wat is een inhaalindexatie?

  Pensioenfonds MSD probeert jouw pensioen ieder jaar te verhogen. Dat kan alleen als de financiële situatie van ons fonds goed genoeg is. Afgelopen jaar was onze financiële situatie goed genoeg om jouw pensioen te kunnen verhogen. Zo’n verhoging van het pensioen noemen we een (reguliere) indexatie.

  In het verleden is het ons niet altijd gelukt om jouw pensioen te verhogen, omdat de financiële situatie van ons fonds toen niet goed genoeg was. Daarom kan het zijn dat je een indexatie-achterstand hebt. Deze achterstand lopen we in als ons fonds na het verwerken van de ‘gewone’ indexatie van dat jaar nog voldoende geld over heeft om een zogenaamde inhaalindexatie te kunnen geven. We berekenen elk jaar of we een inhaalindexatie kunnen geven.

 • Wie krijgt een inhaalindexatie? Geldt dit ook voor de oud-deelnemers?

  Ja, de inhaalindexatie geldt voor iedereen die in het verleden een indexatie-achterstand heeft opgelopen, dus ook voor oud-werknemers van MSD die gewezen deelnemer bij Pensioenfonds MSD zijn. Ook pensioengerechtigden hebben hier recht op. Het bedrag van de  inhaalindexatie is wel voor iedereen anders.

 • Hoe wordt mijn inhaalindexatie berekend?

  Allereerst wordt door de actuaris van het fonds berekend welk bedrag (welk deel van de reserves) beschikbaar is voor inhaalindexatie. Hierbij wordt gekeken naar het eigen beleidskader maar er moet uiteraard worden voldaan aan het wettelijk kader. Vervolgens wordt op basis van het deelnemersbestand met daarin de bedragen van de individuele gemiste toeslagen een uniform inhaalpercentage vastgesteld. Per 1 juli 2023 krijgt elke deelnemer 18% van het totaalbedrag aan zijn/haar gemiste indexaties in het verleden.

 • Heb ik altijd recht op een (inhaal)indexatie?

  Voor het verhogen van de pensioenen heeft Pensioenfonds MSD geen reserve gevormd en er wordt geen premie voor betaald. We kunnen dus niet garanderen dat jouw opgebouwd pensioen elk jaar verhoogd wordt of dat eventuele in het verleden gemiste verhogingen ingehaald worden. Het bestuur kijkt bij de jaarlijkse beoordeling van de toeslagverlening onder andere naar de financiële positie van het fonds op basis van het eigen beleidskader. Dat is gebaseerd op de marktwaarde dekkingsgraad. Het bestuur kan hiervan afwijken indien er naar de mening van het bestuur sprake is van bijzondere omstandigheden of ontwikkelingen. Of wanneer een besluit op basis van het beleidskader door deze bijzondere omstandigheden of ontwikkelingen niet meer evenwichtig is. Daarnaast moet het bestuur zich ook houden aan het wettelijk kader: mogelijk mag er op basis van de wetgeving minder toeslag of minder extra (inhaal)toeslag worden verleend dan op basis van het eigen fondsbeleid.

 • Met hoeveel procent stijgt mijn pensioen door deze inhaalindexatie?

  Om hier wat voorbeelden van te kunnen geven gaan we uit van drie deelnemers. Iemand die sinds 2009 werkt voor MSD en nog altijd werkzaam is voor MSD, iemand die sinds 2021 werkt voor MSD en iemand die sinds 2009 (of daarvoor) voor MSD werkte en daarna met pensioen of uit dienst is gegaan.

  Altijd in dienst (sinds 2009), achterstand door gemiste toeslagen is circa 21%
  We gaan daarvan 18 % inhalen, dit komt neer op circa 4% extra verhoging van het pensioen.

  Nieuw in dienst (vanaf 2021), achterstand door gemiste toeslagen is 0%
  We gaan daarvan 18 % inhalen, dit komt neer op 0% extra verhoging van het pensioen.

  Sinds 2009 (of daarvoor) in dienst en daarna met pensioen of uit dienst, achterstand door gemiste toeslagen is circa 13%
  We gaan daarvan 18 % inhalen, dit komt neer op circa 2,5% extra verhoging van het pensioen.

 • Welke indexatie heb ik als arbeidsongeschikte deelnemer gemist: die van de actieven of die van de niet-actieven?

  Arbeidsongeschikte deelnemers krijgen vanaf de datum dat zij recht hebben op een premievrije pensioenopbouw in verband met arbeidsongeschiktheid (in principe de ingangsdatum van de WIA) de verhoging (toeslagverlening) van de niet-actieven, dat wil zeggen de prijsontwikkeling. 
  Voor de verhoging van een eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen kunnen andere indexatieregels van toepassing zijn. Deze arbeidsongeschiktheidspensioenen vallen niet onder het toeslagbeleid van Pensioenfonds MSD als zij herverzekerd zijn. Of dit van toepassing is zie je op het jaarlijkse UPO van dit ingegane arbeidsongeschiktheidspensioen.

Pensioenregeling in 2023

 • Wat is er gewijzigd per 1 januari 2023?

  De toeslagverlening voor werknemers is aangepast. Tot 2023 werd de verlening gebaseerd op de algemene loonontwikkeling. Voortaan wordt deze gebaseerd op de prijsontwikkeling. Daardoor is deze vanaf 2023 voor alle deelnemers van ons pensioenfonds hetzelfde. Daarnaast is per 1 januari 2023 is het opbouwpercentage verhoogd van 1,578% naar 1,650%. Werk je bij MSD? Dan bouw je vanaf nu meer pensioen op.

 • Voor wie geldt deze wijziging?

  De wijziging in de toeslagverlening geldt voor werknemers van MSD (actieve deelnemers). Het verhoogde opbouwpercentage geldt voor werknemers van MSD (actieve deelnemers) en arbeidsongeschikte werknemers met premievrije pensioenopbouw. Het pensioen dat je tot 1 januari 2023 hebt opgebouwd, verandert niet.

  Deze wijzigingen hebben dus geen invloed op de pensioenuitkering van pensioengerechtigden of de opgebouwde pensioenaanspraken van oud-werknemers.

 • Waarom worden de toeslagregels aangepast?

  Voorheen was de ambitie om de pensioenen voor werknemers te verhogen conform de loonontwikkeling en de pensioenen van arbeidsongeschikten, oud-werknemers en gepensioneerden conform de prijsontwikkeling. In 2022 waren deze percentages respectievelijk 2,2% en 10,9%. Een groot verschil tussen deze toeslagen is niet wenselijk. Pensioenfonds MSD heeft overleg gevoerd met de werkgever en de vakbonden (samen: de sociale partners), met als insteek de toeslagregeling voor werknemers te wijzigen. Zodat voortaan ook voor werknemers de prijsontwikkeling als basis kan worden genomen. Dat is inmiddels goedgekeurd en op basis daarvan worden vanaf dit jaar de toeslagen bepaald.

 • Wat betekent de verhoging van het opbouwpercentage voor mijn pensioen?

  Als werknemer bouw je elk jaar over een deel van je salaris een percentage aan pensioen op. Dit percentage wijzigt vanaf 1 januari 2023 van 1,578% naar 1,650%. Hierdoor bouw je jaarlijks iets meer pensioen op. Het pensioen dat je tot 1 januari 2023 hebt opgebouwd, verandert niet. Het pensioen dat je kunt bereiken als je tot 67 jaar pensioen blijft opbouwen, wordt hoger. Dit geldt ook voor arbeidsongeschikte deelnemers met een premievrije pensioenopbouw.

 • Wat betekent de verhoging van het opbouwpercentage voor het pensioen van mijn partner?

  Naast pensioen voor jezelf, bouw je automatisch ook pensioen op voor je partner en kinderen als je komt te overlijden. Dit noemen we partner- en wezenpensioen. Je bouwt vanaf 2023 respectievelijk 70% en 10,5% van het opbouwpercentage ouderdomspensioen aan partner- en wezenpensioen op. Het opbouwpercentage voor partnerpensioen wijzigt vanaf 1 januari 2023 van 1,105% naar 1,155%.  Door het hogere opbouwpercentage, bouw je dus ook meer pensioen op voor je partner en kinderen. Kom je te overlijden? Dan wordt er doorgerekend met het hogere opbouwpercentage.

 • Waar vind ik mijn persoonlijke pensioencijfers?

  Je vindt jouw persoonlijke, actuele pensioenbedragen naar verwachting vanaf medio april achter de inlog in Mijn Pensioencijfers. Op Mijnpensioenoverzicht.nl krijg je een totaaloverzicht van je pensioen, inclusief AOW en pensioen van eventuele andere werkgevers. Ook in de bedragen die je hier ziet is het nieuwe opbouwpercentage verwerkt.

 • Hoe en wanneer krijg ik meer informatie?

  Deelnemers voor wie dit geldt, ontvangen in april een persoonlijke (digitale) brief over deze wijzigingen. In die brief staan geen persoonlijke pensioenbedragen. Wat de verhoging van de opbouw voor je pensioen betekent, zie je naar verwachting vanaf medio april terug in Mijn Pensioencijfers.

 • Mijn vraag staat er niet bij.

  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is een Uniform pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat je aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor jezelf en voor je eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Heb je een partner, dan kun je gemakkelijk je pensioenoverzicht met dat van je partner vergelijken. En je kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht zie je wat je tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht van volgend jaar.

  Verder vind je de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van jou en eventueel je partner
  • informatie over het door jou opgebouwde pensioen
  • informatie over de risico’s waarmee ons fonds te maken heeft
  • factor A voor je Belastingaangifte
 • Wanneer krijg je een pensioenoverzicht?

  Elk jaar is er een nieuw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor je beschikbaar in Mijn Pensioencijfers.

 • Waarom ontvang je het pensioenoverzicht van AZL?

  AZL voert namens ons de administratie van je pensioenregeling uit. Dat is ook de reden dat je je pensioenoverzicht van AZL ontvangt.

 • De gegevens op je pensioenoverzicht kloppen niet, wat kun je doen?

  Als je wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op je pensioen van het afgelopen jaar. Zijn er nog wijzigingen die je door wilt geven? Neem dan contact op met je werkgever.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vind je op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  De informatie die je vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl, komt rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars.

  Je krijgt een overzicht van:

  •          hoeveel AOW je ontvangt van de overheid
  •          hoeveel aanvullend pensioen je daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens je loopbaan
  •          bij welke pensioenfondsen en -verzekeraars je pensioen hebt opgebouwd
  •          hoeveel pensioen je in totaal kunt opbouwen als je situatie niet verandert
  •          hoeveel je nabestaanden krijgen als je komt te overlijden

  Deze cijfers worden 4 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vind je je gezamenlijk pensioen als je samen met je partner inlogt en een overzicht van je pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  •          2 jaar voor je AOW-datum
  •          op je AOW-datum zelf en
  •          1 jaar na je AOW-datum
 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vind je géén informatie over:

  • extra pensioen dat je misschien zelf hebt bijgespaard
  • de inhoud van je huidige pensioenregeling: daarvoor kun je terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel
  • wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt
 • Hoe log je in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl log je in met je DigiD. Dat is je persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met je DigiD is je privacy gegarandeerd. Alleen jij kunt je persoonlijke informatie zien. Als je uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Heb je nog geen DigiD? Of ben je je wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

 • Je bent met pensioen. Kun je inloggen?

  Als je een DigiD hebt, kun je inloggen. Ongeacht of je al met pensioen bent of niet. Je vindt dan informatie over:

  1. ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden van een fonds, en
  2. partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden.

  Je ziet ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor je eventuele partner als je komt te overlijden.

 • Welke organisatie maakt de website?

  De stichting Pensioenregister, een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank en alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) in Nederland.

Afsplitsing Organon & Co.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen van Pensioenfonds MSD?

  Je bent oud-deelnemer (slaper) bij Pensioenfonds MSD. Dat betekent dat je geen pensioen meer opbouwt bij Pensioenfonds MSD. Het pensioen dat je hebt opgebouwd tot 1 juni 2021, blijft wel staan bij het fonds. Vanaf 1 juni 2021 bouw je pensioen op bij Pensioenfonds PGB.

 • Waarom blijft mijn pensioen staan bij Pensioenfonds MSD?

  Pensioenfonds MSD staat er goed voor. De sociale partners (werkgever en vakbonden) vinden dat het meenemen van de pensioenen geen meerwaarde heeft. Daarom dragen we de pensioenen van de medewerkers van Organon & Co. niet collectief over naar de nieuwe pensioenuitvoerder PGB. Het is ook niet mogelijk om zelf waardeoverdracht aan te vragen, omdat er sprake is van een overgang van de onderneming en geen wijziging van werkgever.

  Ga je uit dienst bij Organon & Co.? Dan kun je het pensioen van Pensioenfonds MSD wel meenemen naar je nieuwe werkgever.

 • Wordt mijn pensioen bij Pensioenfonds MSD nog aangepast (verhoogd) met een indexatie?

  Als onze financiële situatie volgens het beleidskader goed genoeg is, kan het bestuur besluiten om de pensioenen per 1 juli van een jaar te verhogen. Dit wordt ook wel toeslagverlening of indexatie genoemd. Het gaat dus om een voorwaardelijke toeslagverlening: de financiële positie van ons fonds moet hiervoor goed genoeg zijn.

  Als dit het geval is, wordt de verhoging (toeslag) voor jou als oud-deelnemer gekoppeld aan de prijsontwikkeling (van april tot april voorafgaande aan het tijdstip van de indexatie). Als je actief deelnemer bij Pensioenfonds MSD was gebleven, werd de verhoging van je pensioen afgeleid van de algemene loonontwikkeling bij MSD. Om dit eventuele verschil te corrigeren, heb je mogelijk recht op een aanvullende verhoging. Zie ook de volgende vraag: Heb ik recht op een aanvullende verhoging?

 • Heb ik recht op een aanvullende verhoging?

  Wanneer je uit dienst gaat, wordt je pensioen op een andere manier verhoogd. De verhoging voor oud-werknemers kan daardoor in praktijk eventueel lager uitvallen dan de verhoging voor werknemers. Werkgever MSD heeft daarom een pot met geld achtergelaten bij Pensioenfonds MSD die uitsluitend geldt voor de (huidige) werknemers van Organon & Co. Dit noemen we ook wel een toeslagdepot. Als Pensioenfonds MSD besluit om de pensioenen te verhogen, kan het verschil in verhoging worden gecorrigeerd als de verhoging voor de actieve deelnemers hoger is dan de verhoging voor de oud-deelnemers. Deze afspraak is eindig en geldt uiteraard zolang er geld in de pot zit.

 • Heb ik recht op indexatie bij PGB?

  Ja. Medewerkers van Organon & Co. die pensioen gaan opbouwen bij Pensioenfonds PGB krijgen gegarandeerd twee keer een verhoging van de pensioenen van 0,6% over het bij PGB opgebouwde pensioen (eenmaal in 2022 en eenmaal in 2023). Die garantie kent dus een maximale duur van 2 jaar en is onderdeel van de afspraken die tussen sociale partners zijn gemaakt.

 • Wanneer kan ik met pensioen gaan?

  Als oud-deelnemer bij Pensioenfonds MSD, volg je nog steeds de regeling van ons fonds. Dat betekent dat het deel van je pensioen dat je bij Pensioenfonds MSD hebt staan, automatisch ingaat als je 67 jaar wordt. Je kunt er ook voor kiezen om je pensioen eerder in te laten gaan, bijvoorbeeld op je AOW-datum (als deze eerder is dan 67 jaar). Je kunt daarnaast nog andere keuzes maken voor je pensioen. Daarover lees je meer op onze website.

  Via je nieuwe werkgever Organon & Co. bouw je pensioen op bij Pensioenfonds PGB. Voor het pensioen dat je daar opbouwt, geldt een pensioenleeftijd van 68 jaar. Maar je kunt ook bij Pensioenfonds PGB op je 67ste stoppen met werken. Omdat het opbouwpercentage bij PGB hoger is, compenseert dit de verlaging van je pensioen als je het een jaar eerder laat ingaan. Dit betekent dat je er niet op achteruit gaat ten opzichte van de situatie bij Pensioenfonds MSD.

   

 • Hoe blijf ik bereikbaar voor Pensioenfonds MSD?

  Pensioenfonds MSD communiceert digitaal. Ons fonds krijgt alle zakelijke e-mailadressen van werknemers van MSD. Op deze manier hebben we je altijd digitaal kunnen bereiken. Als je uit dienst gaat, is het belangrijk om je persoonlijke e-mailadres aan ons door te geven. Alleen dan kunnen we je digitaal blijven bereiken. Je kunt je e-mailadres wijzigen via Mijn Pensioencijfers. Als je pensioencommunicatie liever per post ontvangt, kun je dit ook aangeven in Mijn Pensioencijfers.

 • Wanneer ontvang ik mijn Uniform Pensioenoverzicht?

  In april heb je het Uniform Pensioenoverzicht per 1-1-2021 ontvangen voor actieve deelnemers (werknemers van MSD). In week 26 ontvang je een brief over het einde van je deelname bij Pensioenfonds MSD met een bijbehorend Uniform Pensioenoverzicht. Je ontvangt dit UPO eenmalig. Bij correcties, ook met terugwerkende kracht, ontvang je geen aangepaste versie. Je ziet de veranderingen in je pensioenaanspraken wel direct terug op www.mijnpensioenoverzicht.nl of in Mijn Pensioencijfers. Of op je eerste UPO als oud-deelnemer, dat je ontvangt in 2022.

Attestatie de vita

 • Wat is een Attestatie de vita?

  Dat is een levensbewijs. Hiermee bewijs je dus dat je in leven bent. Je hebt een Attestatie de vita nodig omdat je in het buitenland woont en pensioen van ons krijgt of binnenkort van ons gaat krijgen. De Attestatie de vita is opgesteld in het Nederlands, Duits, Engels en Spaans. Het is niet mogelijk om de Attestatie de vita in een andere taal te ontvangen.

 • Wanneer en hoe ontvang ik mijn Attestatie de vita?

  Je ontvangt van ons jaarlijks het verzoek om de Attestatie de vita in te laten vullen. Dit verzoek ontvang je per brief of per e-mail, afhankelijk van je voorkeur. De Attestatie de vita laat je invullen en ondertekenen door een plaatselijke autoriteit. Vervolgens stuur je de Attestatie de vita naar ons terug via Mijn Pensioencijfers, e-mail of post. Ontvangt je geen jaarlijks verzoek van ons? Dan krijgen wij de informatie via de Sociale Verzekeringsbank, en hoef je niets te doen.

 • Wanneer moet je de Attestatie de vita naar het pensioenfonds sturen?

  Om te bewijzen dat je nog in leven bent, stuur je de Attestatie de vita binnen 6 weken na dagtekening aan ons op. Als wij de Attestatie de vita na 6 weken niet hebben ontvangen, krijg je een herinnering. Stuur je deze niet binnen 6 weken naar ons terug? Dan blokkeren wij je pensioen van ons fonds.

  Overlijdt je? Dan moeten je nabestaanden dit aan ons doorgeven met een overlijdensbewijs. Wij informeren je nabestaanden dan over de gevolgen voor je pensioen.

 • Welke instanties zijn bevoegd voor het ondertekenen van uw Attestatie de vita?

  Je Attestatie de vita kun je niet helemaal zelf invullen. Een deel moet worden ingevuld door een bevoegde autoriteit. Dat kan zijn:

  • Plaatselijke overheid
  • Notaris
  • Politie
  • Justice of the Peace of
  • Sollicitor

  Let op: zonder handtekening en stempel wordt de Attestatie de vita niet geaccepteerd als geldig bewijs.

 • Attestatie de vita downloaden en uploaden via Mijn Pensioencijfers

  Je kunt de Attestatie de vita ook downloaden via Mijn Pensioencijfers. Je vindt de Attestatie de vita onder ‘Mijn documenten’. Hier kun je de Attestatie de vita downloaden.

  De compleet ingevulde Attestatie de vita stuur je naar ons terug door deze te uploaden. Ga via het menu naar ‘Direct regelen’ en kies voor ‘Attestatie de vita uploaden’.

 • Mag ik ook een Attestatie de vita van een andere instantie aanleveren?

  Ja, als je bijvoorbeeld een Attestatie de vita bij een andere instantie hebt aangeleverd. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden en moet voldoen aan alle andere voorwaarden.

 • Waar moet de Attestatie de vita aan voldoen?

  De Attestatie de vita moet ondertekend en gestempeld zijn door een hiervoor bevoegde autoriteit. Ook mag de datum ondertekening niet langer dan 3 maanden in het verleden liggen. Iets anders dan de Attestatie de vita is niet geldig. Is de ondertekening langer dan 3 maanden geleden? Dan moet je een nieuwe Attestatie de vita laten invullen.

  Stuur je de Attestatie de vita niet op tijd naar ons terug? Dan blokkeren wij je pensioen van ons fonds.

 • Hoe stuur ik de Attestatie de vita in per post of e-mail?

  Als je geen gebruik maakt van Mijn Pensioencijfers, kun je de Attestatie de vita ook per mail of post naar ons sturen.

  Pensioenfonds MSD
  Postbus 4471
  6401 CZ Heerlen