Onze organisatie

Advies

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen:

1. Administratie- en communicatiecommissie

De administratie- en communicatiecommissie informeert en adviseert het bestuur over de pensioenadministratie en de communicatie met deelnemers en andere belanghebbenden van het fonds. Ook houdt deze commissie toezicht op de uitvoering van bestuursbesluiten die raakvlakken hebben met de pensioenadministratie of communicatie. 

Samenstelling

De leden van de administratie- en communicatiecommissie zijn:

Ad Koning (voorzitter)
Ingrid Pennings
Annelies Boorsma

Externe deskundigen van AZL ondersteunen de commissie. 

2. Beleggingscommissie

Jouw pensioengeld wordt belegd, omdat dit het meeste geld oplevert. Ons fonds belegt in aandelen, obligaties en onroerend goed. De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. Vermogensbeheerders voeren het beleggingsbeleid uit. De beleggingscommissie controleert of zij zich houden aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten ze boeken.

Samenstelling

De beleggingscommissie bestaat uit een aantal financiële experts. Een externe deskundige van Mercer Investment Consulting ondersteunt de beleggingscommissie.

Paul Koopman (voorzitter)
Wenny Raaijmakers
Gerrit van Lent
Willem Bardoel
Martijn van der Sar

3. Risk & compliance commissie

De risk & compliance commissie zorgt ervoor dat Stichting Pensioenfonds MSD voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van compliance.

Compliance officer wetgeving en opleiding
Binnen de risk & compliance commissie heeft de compliance officer wetgeving en opleiding de volgende taken:

  • Een gedragscode opstellen voor de bestuursleden en erop toezien dat deze actueel is. Dit om belangenconflicten, misbruik en oneigenlijk gebruik van informatie te voorkomen. 
  • Ervoor zorgen dat de deskundigheid van bestuursleden en commissieleden gegarandeerd is. 
  • De jaarlijkse auditverslagen en eventuele actieplannen van de andere commissies beoordelen.

Compliance officer gunstbetoon
Compliance officer gunstbetoon is een onafhankelijk extern commissielid die controleert of het bestuur zich aan de gedragscode houdt. In de gedragscode staan regels over bijvoorbeeld belangenverstrengeling. Deze regels moeten voorkomen dat de belangen van ons fonds botsen met de belangen van iemand privé.

Hierbij kijkt de compliance officer gunstbetoon vooral naar zaken als het aannemen van bijvoorbeeld:

  • relatiegeschenken
  • giften
  • uitnodigingen
  • nevenfuncties

Samenstelling

De leden van de risk & compliance commissie zijn:

Naam

Functie

Louis Eilers (bestuurslid) Compliance officer wetgeving en opleiding
Henriette van Rijssen Compliance officer gunstbetoon
Ron Damen Tweedelijns Risicomanager

4. Adviserend actuaris

De adviserend actuaris bekijkt hoe ons fonds er financieel voor staat. Zo berekent de adviserend actuaris elke maand en elk kwartaal of er genoeg geld is om alle pensioenen te kunnen betalen.
Daarnaast geeft de adviserend actuaris advies over besluiten die gaan over de financiële positie. Denk daarbij aan:

  • een eventuele verhoging van de pensioenen
  • de hoogte van de pensioenpremie die werkgever en werknemers betalen

De adviserend actuaris van ons fonds is een medewerker van Mercer Nederland B.V.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:
MSD_Organisatie2018.png