Onze organisatie

Advies

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen:

1. Administratie & Communicatie Commissie

De Administratie & Communicatie Commissie informeert en adviseert het bestuur over de pensioenadministratie en de communicatie met deelnemers en andere belanghebbenden van het fonds. Ook houdt deze commissie toezicht op de uitvoering van bestuursbesluiten die raakvlakken hebben met de pensioenadministratie of communicatie. 

Samenstelling

De leden van de Administratie & Communicatie Commissie zijn:

Ingrid Pennings (voorzitter)
Annelies Boorsma
Inge Römgens
Jenny de Wolf

Externe deskundigen van AZL ondersteunen de commissie. 

2. Beleggingscommissie

Jouw pensioengeld wordt belegd, omdat dit het meeste geld oplevert. Ons fonds belegt in aandelen, obligaties en onroerend goed. De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. Vermogensbeheerders voeren het beleggingsbeleid uit. De beleggingscommissie controleert of zij zich houden aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten ze boeken.

Samenstelling

De beleggingscommissie bestaat uit een aantal financiële experts. Een externe deskundige van Mercer Investment Consulting ondersteunt de beleggingscommissie.

Frank Mattijssen (voorzitter)
Gerrit van Lent
Paul Koopman
Martijn van der Sar
Patrick Flissinger
Rosel Willemse

3. Risk & Compliance Commissie

De Risk & Compliance Commissie bewaakt het risicomanagementproces en zorgt ervoor dat Stichting Pensioenfonds MSD voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van compliance.

Risicobeheerfunctie
Het risicomanagement is expliciet vormgegeven op basis van de “three lines of defense” methodologie. Het bestuur is als eerste linie verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering.

In de tweede linie is het toezicht belegd. Deze tweede linie is ingevuld door een actuariële functie, een risicobeheerfunctie en compliance officers aan te stellen die toezicht houden op het doorlopen van de stadia in de risicomanagementcyclus en de kwaliteit van de uitvoering. Daarnaast adviseert en faciliteert de risicobeheerfunctie het bestuur en de commissies bij de uitvoering van de eerste lijnstaken.

De risicobeheerfunctie is gesplitst in een sleutelfunctiehouder risicobeheer (een bestuurder) en een sleutelfunctievervuller risicobeheer.

Compliance officer wetgeving en opleiding
Binnen de Risk & Compliance Commissie heeft de compliance officer wetgeving en opleiding onder meer de volgende taken:

  • Een gedragscode opstellen voor de bestuursleden en erop toezien dat deze actueel is. Dit om belangenconflicten, misbruik en oneigenlijk gebruik van informatie te voorkomen. 
  • Ervoor zorgen dat de deskundigheid van bestuursleden, VO-leden en commissieleden gegarandeerd is.

Compliance officer gunstbetoon
Compliance officer gunstbetoon is een onafhankelijk extern commissielid die controleert of het bestuur zich aan de gedragscode houdt. In de gedragscode staan regels over bijvoorbeeld belangenverstrengeling. Deze regels moeten voorkomen dat de belangen van ons fonds botsen met de belangen van iemand privé.

Hierbij kijkt de compliance officer gunstbetoon vooral naar zaken als het aannemen van bijvoorbeeld:

  • relatiegeschenken
  • giften
  • uitnodigingen
  • nevenfuncties

Samenstelling

De leden van de Risk & Compliance Commissie zijn:

Naam

Functie

Inge Hüttner (bestuurslid) Sleutelfunctiehouder risicobeheer, tevens Compliance officer wetgeving en opleiding
Henriette van Rijssen Compliance officer gunstbetoon
Kim van Asseldonk Lid Risk & Compliance Commissie 
Dennis Dirks Lid Risk & Compliance Commissie

4. Adviserend actuaris

De adviserend actuaris bekijkt hoe ons fonds er financieel voor staat. Zo berekent de adviserend actuaris elke maand en elk kwartaal of er genoeg geld is om alle pensioenen te kunnen betalen.
Daarnaast geeft de adviserend actuaris advies over besluiten die gaan over de financiële positie. Denk daarbij aan:

  • een eventuele verhoging van de pensioenen
  • de hoogte van de pensioenpremie die werkgever en werknemers betalen

De adviserend actuaris van ons fonds is een medewerker van Mercer Nederland B.V.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: