Onze organisatie

Intern toezicht

Het toezicht op de pensioenfondsen ligt verankerd in de pensioenwetgeving. Er zijn zowel interne als externe toezichthouders.

Raad van Toezicht

Intern toezicht is een wettelijke verplichting. Ons fonds heeft hiervoor met ingang van 1-1-2019 een  Raad van Toezicht in het leven geroepen, die de voormalige Visitatiecommissie vervangt vanaf boekjaar 2019. Over boekjaar 2018 vindt nog een keer een visitatie plaats door de Visitatiecommissie.

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke externe deskundigen. De Raad van Toezicht heeft als taak om doorlopend toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen ons fonds. Denk bijvoorbeeld aan het toezien op evenwichtige belangenafweging en een adequate risicobeheersing. Maar ook het goedkeuren van het jaarverslag (vanaf boekjaar 2019), het goedkeuren van het beloningsbeleid en het goedkeuren van de profielschets voor bestuurders en het toetsen of nieuwe (kandidaat) bestuurders voldoen aan het opgestelde functieprofiel. Daarnaast staat de Raad van Toezicht het bestuur met raad terzijde.

De bevindingen van de Raad van Toezicht staan in het jaarverslag (met ingang van het jaarverslag over boekjaar 2019).

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke externe deskundigen.

Charles de Wuffel (voorzitter)
Nienke Platenburg
Ruud Hommes

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:
MSD_Organisatie2018.png