Klachten en geschillen

Ons fonds voert jouw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt
  • de manier waarop je bent behandeld of geïnformeerd

Wat kun je doen?

1. Een klacht indienen

Wanneer je een klacht of geschil hebt, dan kun je:

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft onze administratie jouw klantnummer en telefoonnummer nodig. Je klantnummer vind je op de brieven die je van ons fonds ontvangt. 

2. Wat gebeurt er met jouw klacht?

  • Je ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging
  • Je krijgt een schriftelijke reactie van het bestuur binnen acht weken nadat je het geschil of de klacht hebt ingediend

3. Als je het er niet mee eens bent

Als je het niet eens bent met het antwoord wordt op jouw schriftelijk verzoek de klacht of het geschil door het bestuur aan een commissie voorgelegd. Deze zogenoemde Geschillencommissie bestaat uit 3 leden, van wie 1 door het bestuur, 1 door jezelf en 1 door deze leden samen wordt aangewezen.

Indien de klacht of het geschil betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens wordt de klacht of het geschil voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens in plaats van een commissie.

4. Wat doet de Geschillencommissie of Autoriteit Persoonsgegevens?

De Geschillencommissie of de Autoriteit Persoonsgegevens verdiept zich in het geschil, bijvoorbeeld door te informeren naar de standpunten van beide partijen. Je kunt je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Daarna brengt de Geschillencommissie of de Autoriteit Persoonsgegevens advies uit aan het bestuur. Het bestuur neemt in een bestuursvergadering een beslissing over het bezwaar. Daarna ontvang je een brief waarin de beslissing wordt uitgelegd.  

5. Bij afwijzing: de Ombudsman Pensioenen

Wanneer het bestuur jouw bezwaarschrift afwijst, kun je terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. Je kunt pas een beroep op de ombudsman doen als je onze klachtenregeling helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 349 96 20

Meer informatie

Je vindt de klachten- en geschillenregeling op de documentenpagina.