Nieuws

Verhoging van de pensioenen per 1 juli 2022

Het bestuur van het fonds heeft besloten om de pensioenen per 1 juli 2022 te verhogen (ook wel: toeslag te verlenen of te indexeren). Het gaat om een verhoging van 2,2% voor de (opgebouwde) pensioenen van de actieve deelnemers (werknemers) en 10,9%% voor de pensioenen van gewezen deelnemers (oud-werknemer) en pensioengerechtigden.

Maatstaf voor toeslagverlening

Het is onze ambitie om de (opgebouwde) pensioenen elk jaar per 1 juli te verhogen. Met een verhoging willen we ervoor zorgen dat je (opgebouwde) pensioen zoveel mogelijk meegroeit met de loon- of prijsstijgingen (inflatie) en zo zijn waarde houdt. De wijze waarop de pensioenen worden verhoogd ligt vast in het Pensioenreglement en het beleidskader van het pensioenfonds.
De pensioenen van de actieve deelnemers volgen de algemene component van de loonstijging bij MSD. Voor de toeslag per 1 juli 2022 wordt gekeken naar de periode 1 april 2021 t/m 31 maart 2022. De loonstijging in deze periode was 2,2%.
De pensioenen van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden (niet-actieven) volgen de algemene prijsstijging. Voor de toeslag per 1 juli 2022 wordt gekeken naar de periode april 2021-april 2022. Door de enorm opgelopen inflatie is de prijsstijging in deze periode uitgekomen op 10,9%.

De verhoging van de pensioenen is voorwaardelijk, je hebt er geen recht op. Het bestuur neemt hierover elk jaar per 1 juli een besluit.

Verhoging afhankelijk van financiële positie

De verhoging is afhankelijk van de financiële positie van ons pensioenfonds. Een belangrijke graadmeter hiervoor is de marktwaarde dekkingsgraad. In het beleidskader van Pensioenfonds MSD zijn, gelet op de lange termijn doelstelling van het fonds, de volgende richtlijnen vastgelegd:

Dekkingsgraad op basis van marktwaarde is: Richtlijn: het pensioen wordt:
lager dan 125% niet verhoogd
tussen 125% en 130% verhoogd met de helft van de loon- of prijsontwikkeling
130% of hoger verhoogd met de volledige loon- of prijsontwikkeling

De marktwaarde dekkingsgraad was 147,5% per 31 maart 2022.
De beleidsgrenzen geven richting aan (geen recht). Het bestuur kijkt ook naar de ontwikkeling van de dekkingsgraad in de omliggende maanden en kan in bijzondere omstandigheden van de vastgestelde richtlijnen afwijken.

Besluit over de toeslagverlening per 1 juli 2022

Het bestuur van het pensioenfonds heeft op basis van het voorgaande besloten om de pensioenen per 1 juli 2022 te verhogen. Het gaat om een verhoging van 2,2% voor de (opgebouwde) pensioenen van de actieve deelnemers (werknemers) en 10,9% voor de pensioenen van gewezen deelnemers (oud-werknemers) en pensioengerechtigden.
Het bestuur volgt met de verhogingen per 1 juli 2022 het Pensioenreglement en beleidskader.

Tot slot

Op dit moment is er in het Pensioenreglement en toeslagbeleid geen maximum gesteld aan de maatstaven voor toeslagverlening. Momenteel is de inflatie (prijsontwikkeling) enorm hoog, waarmee een groot verschil is ontstaan tussen de hoogte van de toeslagverlening voor actieven en niet-actieven. Het bestuur zal hier in de tweede helft van 2022 over in overleg treden met de werkgever. Het kan zijn dat het toeslagbeleid in de toekomst wordt aangepast. Als dat gebeurt, volgt hierover informatie op deze website en in de BeterPensioen (je ontvangt de BeterPensioen altijd per post, ook als je een “digitaal profiel” hebt!).

Meer informatie

Wil je meer informatie over de verhoging van je pensioen? Kijk dan bij Verhoging Pensioen in het deel van deze website voor de deelnemer, oud-deelnemer of gepensioneerde. Ook vind je op onze website meer informatie over het beleid toeslagverlening. Onze financiële positie zie je in deze grafiek.

Bron: Bestuur