Nieuws

Verhoging van de pensioenen per 1 juli 2021

Het bestuur van het fonds heeft besloten om de pensioenen per 1 juli 2021 te verhogen (ook wel: toeslag te verlenen of te indexeren). Het gaat om een verhoging van 2,0% voor de (opgebouwde) pensioenen van de actieve deelnemers (werknemers) en 1,5% voor de pensioenen van gewezen deelnemers (oud-werknemer) en pensioengerechtigden.

Elk jaar een besluit

Het is onze ambitie om de (opgebouwde) pensioenen elk jaar per 1 juli te verhogen. Met een verhoging willen we ervoor zorgen dat je (opgebouwde) pensioen zoveel mogelijk meegroeit met de loon- of prijsstijgingen (inflatie) en zo zijn waarde houdt. De pensioenen van de actieve deelnemers volgen de algemene component van de loonstijging. De pensioenen van de gewezen deelnemers en gepensioneerden volgen de algemene prijsstijging.

De verhoging is voorwaardelijk je hebt er geen recht op. Het bestuur neemt hierover elk jaar een besluit.

Verhoging afhankelijk van financiële positie

De verhoging is afhankelijk van de financiële positie van ons pensioenfonds. Een belangrijke graadmeter hiervoor is de marktwaarde dekkingsgraad. In het beleidskader van Pensioenfonds MSD zijn, gelet op de lange termijn doelstelling van het fonds, de volgende richtlijnen vastgelegd:

Dekkingsgraad op basis van marktwaarde is: Richtlijn: het pensioen wordt:
lager dan 125% niet verhoogd
125% of hoger en lager dan 130% verhoogd met de helft van de loon- of prijsontwikkeling
130% of hoger verhoogd met de volledige loon- of prijsontwikkeling

De marktwaarde dekkingsgraad was 135,9% per 31 maart 2021.
De beleidsgrenzen geven richting aan (geen recht). Het bestuur kijkt ook naar de ontwikkeling van de dekkingsgraad in de omliggende maanden en kan in bijzondere omstandigheden van de vastgestelde richtlijnen afwijken.

Aanvullende verhoging i.v.m. afsplitsing Organon

De oud-werknemers die in verband met de afsplitsing in juni 2021 zijn overgegaan naar Organon & Co. krijgen per 1 juli 2021 een aanvullende verhoging van 0,5% (het verschil in de verhoging van de actieven en de inactieven). Deze (voorwaardelijke) aanvulling is gebaseerd op een specifieke afspraak en wordt gefinancierd vanuit een toeslagendepot. Deze afspraak geldt voor zover een oud-werknemer in dienst is bij Organon en eindigt uiterlijk bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel dan wel het leegraken en dus beëindigen van het depot.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de verhoging van je pensioen? Kijk dan bij Verhoging Pensioen in het deel van deze website voor de deelnemer, oud-deelnemer of gepensioneerde. Ook vind je op onze website meer informatie over het beleid toeslagverlening. Onze financiële positie zie je in deze grafiek.

Bron: Bestuur