Nieuws

Verhoging van de pensioenen per 1 juli 2023

Het bestuur van het fonds heeft besloten om de pensioenen per 1 juli 2023 te verhogen (ook wel: toeslag te verlenen of te indexeren). Het gaat om een verhoging van 5,0% voor de (opgebouwde) pensioenen van de actieve deelnemers (werknemers), gewezen deelnemers (oud-werknemers) en pensioengerechtigden. Daarnaast is het door de goede financiële positie van het fonds dit jaar mogelijk om een deel van de vermiste verhogingen uit het verleden in te halen.

Maatstaf voor toeslagverlening

Het is onze ambitie om de (opgebouwde) pensioenen elk jaar per 1 juli te verhogen. Met een verhoging willen we ervoor zorgen dat je (opgebouwde) pensioen zoveel mogelijk meegroeit met de prijsstijgingen (inflatie) en zo zijn waarde houdt. De wijze waarop de pensioenen worden verhoogd ligt vast in het Pensioenreglement en het beleidskader van het pensioenfonds. Vanaf 2023 wordt een verhoging van het pensioen van alle deelnemers, indien het bestuur besluit dat een toeslag kan worden verleend, afgeleid van de prijsontwikkeling. In de periode april 2022 – april 2023 was deze 5,0%. De verhoging van de pensioenen is voorwaardelijk, je hebt er geen recht op. Het bestuur neemt hierover elk jaar per 1 juli een besluit.

Ook een deel van de individuele indexatieachterstand wordt op 1 juli 2023 ingehaald

Daarnaast heeft het bestuur, gelet op de financiële situatie van het fonds ná de hiervoor genoemde jaarlijkse (reguliere) verhoging met 5,0% en met inachtneming van het wettelijk kader, besloten tot een extra verhoging van de pensioenen  (inhaalindexatie) per 1 juli 2023. Het bedrag van deze pensioenverhoging is voor iedereen anders en is afhankelijk van hoeveel indexaties je hebt gemist sinds 2009. Want afhankelijk van jouw indiensttredingsdatum of de datum waarop jouw deelnemerschap is aangevangen, heb je in het verleden meer of minder verhogingen gemist dan uw (ex-)collega’s. Iedereen krijgt wel hetzelfde gedeelte van zijn of haar gemiste verhogingen als inhaalindexatie. Heb je in het verleden een waardeoverdracht van een of meerdere vorige werkgevers naar pensioenfonds MSD laten plaatsvinden, dan is vanaf de overdrachtsdatum ook het extra pensioen uit de waardeoverdracht meegenomen bij de berekening van de eventuele gemiste toeslagen.

Verhoging en inhaalindexatie afhankelijk van financiële positie

De verhoging en inhaalindexatie zijn afhankelijk van de financiële positie van ons pensioenfonds. Een belangrijke graadmeter hiervoor is de marktwaarde dekkingsgraad. In het beleidskader van Pensioenfonds MSD zijn, gelet op de lange termijn doelstelling van het fonds, de volgende richtlijnen vastgelegd:

Dekkingsgraag op basis van marktwaarde is: Richtlijn, het pensioen wordt:
lager dan 125% Niet verhoogd
tussen 125% en 130% Mogelijk verhoogd met de helft van de prijsontwikkeling
130% of hoger Mogelijk verhoogd met de volledige prijsontwikkeling
145% of hoger

Mogelijk verhoogd met de volledige prijsontwikkeling en met een extra (inhaal)toeslag indien de marktwaarde dekkingsgraad na de reguliere verhoging 145% of hoger is

De actuele dekkingsgraad publiceren wij elk kwartaal met een nieuwsbericht op onze website. De beleidsgrenzen geven richting aan (geen recht). Het bestuur kijkt ook naar de ontwikkeling van de dekkingsgraad in de omliggende maanden en kan in bijzondere omstandigheden van de vastgestelde richtlijnen afwijken.

Besluit over de toeslagverlening per 1 juli 2023

Het bestuur van het pensioenfonds heeft op basis van het voorgaande besloten om de pensioenen per 1 juli 2023 te verhogen. Het gaat om een verhoging van 5,0% voor de (opgebouwde) pensioenen van de actieve deelnemers (werknemers), gewezen deelnemers (oud-werknemers) en pensioengerechtigden. Daarnaast wordt er een inhaaltoeslag verleend van 18% over de gemiste toeslagen sinds 2009. Afhankelijk van de gemiste toeslagen in het verleden zal jouw huidige pensioen hiermee met 0% tot 4% worden verhoogd. Het bestuur volgt met de verhogingen per 1 juli 2023 het Pensioenreglement en beleidskader. Alle deelnemers worden nog persoonlijk geïnformeerd over deze verhogingen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de verhoging van je pensioen? Kijk dan bij Verhoging Pensioen in het deel van deze website voor de deelnemeroud-deelnemer of gepensioneerde. Daarnaast hebben we een aantal veelgestelde vragen over de inhaalindexatie op een rij gezet. Ook vind je op onze website meer informatie over het beleid toeslagverlening. Onze financiële positie zie je in deze grafiek.