Nieuws

Geen verhoging van de pensioenen per 1 juli 2019

Het bestuur van het fonds heeft besloten om de pensioenen per 1 juli 2019 niet te
verhogen (ook wel: geen toeslag te verlenen of niet te indexeren). Het bestuur probeert
jaarlijks per 1 juli de pensioenen te verhogen met maximaal de loon- of prijsstijgingen. De
verhoging is echter afhankelijk van de financiële positie van ons pensioenfonds. Indachtig
het formeel vastgestelde beleid, heeft het bestuur moeten besluiten om geen toeslag te
verlenen per 1 juli 2019.

Elk jaar een besluit

Het bestuur van het fonds neemt elk jaar een besluit of de (opgebouwde) pensioenen per 1 juli
verhoogd kunnen worden. Een verhoging moet ervoor zorgen dat je (opgebouwde) pensioen
zoveel mogelijk meegroeit met de loon- of prijsstijgingen (inflatie) en zo zijn waarde houdt. Bij een verhoging van de pensioenen van de actieve deelnemers wordt gekeken naar de algemene component van de loonstijging: deze bedroeg tussen 1 april 2018 en 31 maart 2019 1,5%. Bij een verhoging van de pensioenen van de gewezen deelnemers en gepensioneerden wordt gekeken naar de algemene prijsstijging: deze bedroeg tussen april 2018 en april 2019 1,8%.

Voor het verhogen van pensioenen is geen reserve gevormd en er wordt geen premie voor
betaald. Een verhoging is voorwaardelijk; je hebt er geen recht op.

Waarom geen verhoging?

Een verhoging is afhankelijk van de financiële positie van ons pensioenfonds. De dekkingsgraad, gebaseerd op de zogenoemde ‘’marktwaarde’’ (voor de bepaling hiervan wordt rekening gehouden met de werkelijke hoogte van de rente) is hiervoor de gekozen graadmeter. Op grond van het beleid met betrekking tot toeslagverlening kunnen de pensioenen gedeeltelijk worden verhoogd bij een marktwaardedekkingsgraad van 125,0%; volledige toeslagverlening kan bij 130,0%. Het bestuur kijkt hiervoor naar de marktwaardedekkingsgraad op 31 maart én naar de trend in de economische vooruitzichten, inclusief de ontwikkeling van de rente. De marktwaardedekkingsgraad bedroeg op 31 maart 2019 weliswaar 125,2%, maar was per 31 mei 2019 gedaald naar 121,4%. Ontwikkelingen in de (internationale) economie en politiek zijn hier mede debet aan.

De financiële positie van Pensioenfonds MSD is niet slecht te noemen, zeker in relatie tot andere pensioenfondsen in Nederland. Het fonds moet echter niet alleen nú voldoende financiële middelen hebben om de pensioenen uit te keren, maar ook straks als de huidige (gewezen) deelnemers met pensioen gaan. Daarom is Pensioenfonds MSD prudent met het verhogen van de (opgebouwde) pensioenen. Dit prudente beleid vormt op de lange termijn de beste strategie voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds MSD. Het nieuwe pensioenakkoord bevat nog vele open punten en onduidelijkheden, maar het bestuur probeert om aan toekomstige verplichtingen (de pensioenuitkeringen en pensioenopbouw) zoveel mogelijk te kunnen voldoen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de verhoging van je pensioen? Op deze website vind je meer informatie voor de deelnemer, oud-deelnemer of gepensioneerde. Ook vind je op
onze website meer informatie over het beleid toeslagverlening. Onze financiële positie zie je
in deze grafiek.

Bron: Bestuur