Inhaalindexatie

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht
 • Wat is een inhaalindexatie?

  Pensioenfonds MSD probeert jouw pensioen ieder jaar te verhogen. Dat kan alleen als de financiële situatie van ons fonds goed genoeg is. Afgelopen jaar was onze financiële situatie goed genoeg om jouw pensioen te kunnen verhogen. Zo’n verhoging van het pensioen noemen we een (reguliere) indexatie.

  In het verleden is het ons niet altijd gelukt om jouw pensioen te verhogen, omdat de financiële situatie van ons fonds toen niet goed genoeg was. Daarom kan het zijn dat je een indexatie-achterstand hebt. Deze achterstand lopen we in als ons fonds na het verwerken van de ‘gewone’ indexatie van dat jaar nog voldoende geld over heeft om een zogenaamde inhaalindexatie te kunnen geven. We berekenen elk jaar of we een inhaalindexatie kunnen geven.

 • Wie krijgt een inhaalindexatie? Geldt dit ook voor de oud-deelnemers?

  Ja, de inhaalindexatie geldt voor iedereen die in het verleden een indexatie-achterstand heeft opgelopen, dus ook voor oud-werknemers van MSD die gewezen deelnemer bij Pensioenfonds MSD zijn. Ook pensioengerechtigden hebben hier recht op. Het bedrag van de  inhaalindexatie is wel voor iedereen anders.

 • Hoe wordt mijn inhaalindexatie berekend?

  Allereerst wordt door de actuaris van het fonds berekend welk bedrag (welk deel van de reserves) beschikbaar is voor inhaalindexatie. Hierbij wordt gekeken naar het eigen beleidskader maar er moet uiteraard worden voldaan aan het wettelijk kader. Vervolgens wordt op basis van het deelnemersbestand met daarin de bedragen van de individuele gemiste toeslagen een uniform inhaalpercentage vastgesteld. Per 1 juli 2023 krijgt elke deelnemer 18% van het totaalbedrag aan zijn/haar gemiste indexaties in het verleden.

 • Heb ik altijd recht op een (inhaal)indexatie?

  Voor het verhogen van de pensioenen heeft Pensioenfonds MSD geen reserve gevormd en er wordt geen premie voor betaald. We kunnen dus niet garanderen dat jouw opgebouwd pensioen elk jaar verhoogd wordt of dat eventuele in het verleden gemiste verhogingen ingehaald worden. Het bestuur kijkt bij de jaarlijkse beoordeling van de toeslagverlening onder andere naar de financiële positie van het fonds op basis van het eigen beleidskader. Dat is gebaseerd op de marktwaarde dekkingsgraad. Het bestuur kan hiervan afwijken indien er naar de mening van het bestuur sprake is van bijzondere omstandigheden of ontwikkelingen. Of wanneer een besluit op basis van het beleidskader door deze bijzondere omstandigheden of ontwikkelingen niet meer evenwichtig is. Daarnaast moet het bestuur zich ook houden aan het wettelijk kader: mogelijk mag er op basis van de wetgeving minder toeslag of minder extra (inhaal)toeslag worden verleend dan op basis van het eigen fondsbeleid.

 • Met hoeveel procent stijgt mijn pensioen door deze inhaalindexatie?

  Om hier wat voorbeelden van te kunnen geven gaan we uit van drie deelnemers. Iemand die sinds 2009 werkt voor MSD en nog altijd werkzaam is voor MSD, iemand die sinds 2021 werkt voor MSD en iemand die sinds 2009 (of daarvoor) voor MSD werkte en daarna met pensioen of uit dienst is gegaan.

  Altijd in dienst (sinds 2009), achterstand door gemiste toeslagen is circa 21%
  We gaan daarvan 18 % inhalen, dit komt neer op circa 4% extra verhoging van het pensioen.

  Nieuw in dienst (vanaf 2021), achterstand door gemiste toeslagen is 0%
  We gaan daarvan 18 % inhalen, dit komt neer op 0% extra verhoging van het pensioen.

  Sinds 2009 (of daarvoor) in dienst en daarna met pensioen of uit dienst, achterstand door gemiste toeslagen is circa 13%
  We gaan daarvan 18 % inhalen, dit komt neer op circa 2,5% extra verhoging van het pensioen.

 • Welke indexatie heb ik als arbeidsongeschikte deelnemer gemist: die van de actieven of die van de niet-actieven?

  Arbeidsongeschikte deelnemers krijgen vanaf de datum dat zij recht hebben op een premievrije pensioenopbouw in verband met arbeidsongeschiktheid (in principe de ingangsdatum van de WIA) de verhoging (toeslagverlening) van de niet-actieven, dat wil zeggen de prijsontwikkeling. 
  Voor de verhoging van een eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen kunnen andere indexatieregels van toepassing zijn. Deze arbeidsongeschiktheidspensioenen vallen niet onder het toeslagbeleid van Pensioenfonds MSD als zij herverzekerd zijn. Of dit van toepassing is zie je op het jaarlijkse UPO van dit ingegane arbeidsongeschiktheidspensioen.

 • Vanaf wanneer is de inhaalindexatie in de administratie en eventueel betaling verwerkt?

  Om de inhaalindexatie correct te kunnen verwerken in de administratie hebben we wat tijd nodig. We verwachten dat deze op zijn vroegst in het laatste kwartaal van 2023 zichtbaar is in Mijn Pensioencijfers. Pensioengerechtigden krijgen dan ook een correctie op hun betalingen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2023.

 • Per 1-7-2023 wordt een gedeelte (18%) van de indexatie-achterstand ingehaald: wat gebeurt er met het restant?

  De 18% van de individueel gemiste toeslagbedragen wordt nu toegekend en dus toegevoegd aan het opgebouwde pensioenen. Dit bedrag (de 18% van de gemiste toeslagbedragen) wordt in mindering gebracht op de individueel gemiste toeslagachterstand en hierna blijft dus nog 82% als gemiste toeslagen in de administratie staan.
  Het fonds streeft er naar om de resterende toeslagachterstand van 82% in de komende jaren ook nog in te halen en – in stapjes – toe te kennen. Dit is echter geen garantie want de inhaalindexatie is afhankelijk van de financiële positie en het wettelijke kader (voorwaardelijk).

 • Wanneer zie ik de per 1-7-2023 verleende reguliere en extra toeslag terug in mijn UPO?

  De (extra) toeslagverlening per 1-7-2023 is verwerkt in de UPO’s per 1-1-2024 die in de loop van 2024 worden verzonden aan alle doelgroepen (deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden).
  Het onlangs ontvangen UPO heeft betrekking op de stand per 1-1-2023 en daar is deze (extra) toeslagverlening per 1-7-2023 dus nog niet in verwerkt.

 • Wat is de impact van de extra toeslagverlening op de dekkingsraad van het fonds: tot hoever zakt deze terug?

  Na verwerking van de reguliere en extra toeslagverlening zakt de marktwaarde dekkingsgraad van het fonds terug tot ongeveer 140%.

 • Betekent de extra inhaalindexatie dat er minder fiscale ruimte is voor eigen pensioenaanvullingen: heeft dit impact op de zogenoemde factor A?

  Nee, de pensioenaangroei die via de factor A op het UPO wordt gecommuniceerd aan de deelnemers die nog pensioen bij PF MSD opbouwen heeft alleen betrekking op de jaarlijkse opbouw in de pensioenregeling. De toename van het pensioen als gevolg van reguliere- en extra inhaalindexatie wordt hier niet in meegenomen.