Nieuws

Nieuw: Raad van Toezicht

Intern toezicht is een wettelijke verplichting. Vanaf 1 januari 2019 moeten fondsen die een vermogen beheren dat groter is dan € 1 miljard een Raad van Toezicht hebben. Dat geldt ook voor Pensioenfonds MSD. Ons fonds kende tot eind 2018 een Visitatiecommissie. Deze commissie controleerde één keer per jaar de organisatie. Vanaf 1 januari 2019 vervangt de Raad van Toezicht de Visitatiecommissie. De Raad van Toezicht heeft meer taken en bevoegdheden dan de Visitatiecommissie.

Planning

Over het jaar 2018 vindt nog een keer een visitatie plaats door de Visitatiecommissie. De bevindingen van de Raad van Toezicht staan in het jaarverslag, met ingang van het jaarverslag over boekjaar 2019.

Taken

De Raad van Toezicht heeft als taak om doorlopend toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen ons fonds. Denk bijvoorbeeld aan het toezien op evenwichtige belangenafweging en een adequate risicobeheersing. Maar ook het goedkeuren van het jaarverslag (vanaf boekjaar 2019), het goedkeuren van het beloningsbeleid en het goedkeuren van de profielschets voor bestuurders en het toetsen of nieuwe (kandidaat) bestuurders voldoen aan het opgestelde functieprofiel. Daarnaast staat de Raad van Toezicht het bestuur met raad terzijde.

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke externe deskundigen: Charles de Wuffel (voorzitter), Nienke Platenburg en Ruud Hommes.

Meer informatie

Op onze website vind je een overzicht van de partijen die het bestuur ondersteunen. Ook vind je op onze website meer informatie over de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht.