Nieuws

Vacature in het VO: doe jij mee?

Per direct is er een zetel beschikbaar in het Verantwoordingsorgaan (VO). Het gaat om een zetel namens de deelnemers.

Wat doet het VO?

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan beoordeelt of het bestuur het beleid goed heeft uitgevoerd en goede beleidskeuzen voor de toekomst heeft gemaakt. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag.

Wie zoeken we?

Ons fonds probeert bij de samenstelling van het VO zoveel mogelijk rekening te houden met de diversiteit van de leden. Geschiktheid staat voorop, maar belangrijk is ook diversiteit in samenstelling op basis van leeftijd (jong – oud) en geslacht (man – vrouw). Om die reden hopen we op interesse in deze zetel van met name jongere vrouwelijke collega’s.

Hoe kun jij je kandidaatstellen?

Meld je vóór 24 november 2018 als jij voldoet aan het profiel én interesse én tijd hebt om in elk geval voor een periode van vier jaar zitting te nemen in het VO. Je kandidaatstelling ontvangen wij graag schriftelijk met een motivatie en een onderbouwing hoe je voldoet aan het profiel. Verder vragen we je een curriculum vitae bij te voegen.

In het functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan lees je meer over de taken van het VO en de eisen waaraan VO-leden moeten voldoen. Het functieprofiel voor leden van het VO vind je op onze website.

Kandidaten voor het VO melden zich vóór 24 november 2018 bij de voorzitter van het bestuur, Frank Mattijssen of bij de voorzitter van het VO, Cees Mens. Postadres: Waarderweg 39, 2031 BE Haarlem, Building 210. Voor meer informatie of vragen kun je ook terecht bij Frank Mattijssen (telefoonnummer 023 – 5153677 of 0412-663146) of Cees Mens (telefoonnummer 023-5153855 of cees_mens@merck.com).

Vervolg procedure na kandidaatstelling, eventueel verkiezingen

Het bestuur beoordeelt of de kandidaten voldoen aan de eisen en het profiel. Deze beoordeling vindt o.a. plaats door gesprekken van een deel van het bestuur met de kandidaat. Als er meerdere kandidaten zijn voor één zetel, die allen voldoen aan het profiel en bijdragen aan de diversiteit binnen het VO, zal het bestuur verkiezingen organiseren.

Het bestuur zal uiteraard vertrouwelijk omgaan met een kandidaatstelling en de beoordeling of aan het profiel wordt voldaan.